Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
BELGIE - NEDERLAND - GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG - FRANKRIJK

Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 • De, op het plan, aangegeven maten dienen door de klant te worden gecontroleerd.  Eventuele afwijkingen dienen bij de bestelling aan Mape te worden gemeld.
 • Een bestelling wordt volgens de bestelbon uitgevoerd. Wijzigingen kunnen enkel nog gebeuren na schriftelijke goedkeuring door MAPE.
 • Indien een levering en/of plaatsing niet mag doorgaan binnen de overeengekomen termijn, dan behoudt MAPE zich het recht voor de factuur toch op te maken en de betaling te eisen.
 • Teneinde een vlotte en correcte afwerking te waarborgen dienen deze voorwaarden in acht genomen te worden.
 • Indien, op verzoek van de klant, een nieuwe factuur dient opgemaakt te worden met gewijzigde gegevens, dan zal een forfaitair bedrag van €50 administratiekosten worden gerekend.
 • Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de klant wat deze laatste erkent en aanvaardt door ondertekening van onze bestelbon.
 • Op eenvoudig verzoek worden facturen digitaal verzonden.  

PRIJZEN. - De gefactureerde prijzen zijn deze in voege op de dag van de bestelling. Klachten daartegen moeten ingediend worden bij ontvangst van de orderbevestiging. 

Indien het Btw-tarief wijzigt tussen de datum van bestelling en levering dan zullen de totaalbedragen aangepast worden aan de nieuwe Btw-tarieven.

BETALING. - Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht te Aalst en de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Onze rekeningen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum zonder korting.  Een voorschot van 30% dient betaald te worden alvorens de bestelde goederen in productie worden gegeven. De, op hun vervaldag, niet geregelde facturen zullen met recht met een interest van 12% per jaar voor achterstal verhoogd worden, zonder daarom voorafgaandelijk bericht te zenden bij afbreuk van de regels art.1148 van het burgerlijk wetboek.

Indien de schuldenaar binnen de 15 dagen, na ontvangst van een aangetekend verstuurde ingebrekestelling, Mape geen enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel aangetekend heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 7%, met een minimum van €50 ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding. In geval van overlijden, faling, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of verwijzing van maatschappij of bij gebrek van betaling van een enkele levering behouden wij ons het recht voor, hetzij de koop te verbreken of de levering te schorsen

EIGENDOMSVOORBEHOUD                                                                                                

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopsprijs in hoofdsom en bijvoegsels.  In geval van doorverkoop behoudt Mape de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.  Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.  Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.  De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

KLACHTEN. - Alle klachten welke ons niet binnen de 8 dagen na levering der goederen per aangetekend schrijven gemeld worden kunnen niet meer aanvaard worden.  De schade welke door verkeerd gebruik zou zijn aangericht, wordt niet in aanmerking genomen.

BESTELLINGEN. - Deze worden behoorlijk ondertekend en kunnen zonder toestemming niet worden verbroken.  Zonder onze toestemming kan evenmin de bestelling worden gewijzigd of gedeeltelijk veranderd.  Een schadevergoeding van 50% op het globaal bedrag van deze bestelling kan echter worden geëist.

BELANGRIJKE OPMERKING

Verwittig ons tijdig voor dringende bestellingen, wij doen ons best om U voldoening te schenken.

LEVERINGSTERMIJN. - Leveringstermijnen zijn benaderend en houden geen enkele contractuele verbintenis in.  Niettegenstaande dit zal alles in het werk gesteld worden om U zo vlug mogelijk te dienen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade of eventuele kosten die zouden kunnen voortvloeien door te late levering.

PLAATSINGSVOORWAARDEN

 • De klant dient er voor te zorgen dat de werf vlot bereikbaar is.  Indien een goederenlift of ander hulpmiddelen nodig blijkt voor de levering dan zal dit  ten laste van de klant vallen.
 • De ruimte waar de kasten of toestellen moeten worden geplaatst moet voor de installateurs toegankelijk zijn en ontruimd. De luchtvochtigheid moet normaal zijn en de temperatuur moet dusdanig zijn dat de goederen er niet door beschadigd kunnen worden.
 • De elektrische, gas, watertoevoer en afvoerleidingen moeten op de juiste plaats zijn aangebracht en aangesloten, d.w.z. dat er spanning op de leidingen moet zijn, gas en waterdruk.
 • Enkel door MAPE geleverde toestellen worden door MAPE geplaatst en aangesloten. MAPE kan tegen verrekening en volgens de gegevens van de klant de nodige nissen en uitsparingen voorzien voor toestellen andere dan deze door MAPE geleverd.

Kosten i.v.m. terugnameplicht ten gevolge van de milieuwetgeving zijn ten laste van de klant.

 • Indien de afwerking niet kan gebeuren door nalatigheid van de klant, zal dit geen uitstel geven aan betaling van de factuur.
 • Indien een of meerdere bovenstaande punten niet in orde zijn, moet MAPE er minstens 5 werkdagen vooraf van op de hoogte worden gesteld opdat een nieuwe plaatsingsdatum kan afgesproken worden.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. De MAPE meubelen zijn 5 jaar gewaarborgd tegen fabricatiefouten.

2. Schade veroorzaakt door water, enige andere vloeistof, of verkeerd gebruik vallen buiten de waarborg.

 • De waarborg dekt alleen vervanging of herstelling volgens de vaststelling van een afgevaardigde van de fabrikant met uitsluiting van elke schadevergoeding.
 • De installateur staat borg voor een degelijke plaatsing.
 • De uitgevoerde vervanging of herstelling geeft geen recht op verlenging van de oorspronkelijke termijn.
 • Er is geen waarborg op onderdelen hersteld of omgevormd door derden.
 • Voor meubelpanelen, beslag, elektro, gas en sanitaire toestellen gelden de waarborgen van de betrokken fabrikant.
 • Defect bevonden onderdelen onder waarborg worden gratis vervangen op de fabriek.
 • Na het eerste jaar vallen de verplaatsing-, verzendings- en loonkosten ten laste van de gebruiker.